Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Ngữ Pháp Tiếng Anh Trong So Sánh Và Thứ Tự Từ

[English Caption Below]

📌MÔ TẢ KHÓA HỌC:

Khóa học tiếng Anh trực tuyến miễn phí này dạy bạn về cách so sánh và sắp xếp từ chính xác. Ngữ pháp tiếng Anh tuân theo một loạt các quy tắc mà người học khó nắm vững. Trong khóa học trực tuyến miễn phí này, bạn sẽ học cách sử dụng chính xác các từ và cụm từ so sánh trong tiếng Anh, sử dụng và thay đổi các từ so sánh để tạo thành câu, câu điều kiện và thành ngữ một cách chính xác.

📌KĨ NĂNG SAU KHÓA HỌC: 

1. Giải thích các dạng so sánh như thế nào và từ ‘than’ được sử dụng để so sánh mọi thứ  sao.

2. Mô tả cách sử dụng hậu tố -er cho các từ có một âm tiết và -ier cho các từ có hai âm tiết kết thúc bằng y.

3. Liên hệ cách sử dụng more + tính từ có hai hoặc nhiều âm tiết.

4. Phân tích cách sử dụng ‘more’ với các trạng từ như: quietly, slowly để mô tả hành động và tại sao chúng ta sử dụng ‘as’ để nói mọi thứ giống nhau.

5. Tóm tắt cách có thể sử dụng more or -er với một số tính từ, ví dụ: kinder / more kind và tại sao chúng ta sử dụng ‘so’ thay vì ‘as’ trong các câu so sánh.

6. Giải thích cho việc một số tính từ / trạng từ có dạng so sánh khác nhau và tại sao sử dụng dạng so sánh: as + adj + as để nói về các số lượng khác nhau.

7. Nêu cách sử dụng các từ và cụm từ khác ở dạng so sánh, để nhấn mạnh mức độ hoặc mức độ của điều gì đó.

8. Chứng minh cách lặp lại các phép so sánh để nhấn mạnh hoặc phóng đại một điều.

9. Xác định cách sử dụng ‘the’ với các từ và cụm từ so sánh, đặc biệt đối với các câu lệnh điều kiện bằng không.

📌THÔNG TIN KHÓA HỌC: 

  • Hướng dẫn bởi: Advance Learning
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh
  • Nền tảng: Alison
  • Hình thức: Online
  • Học phí: miễn phí (LƯU Ý: Tại thời điểm Dương chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)

📌ĐĂNG KÍ: TẠI ĐÂY

_____________________________

📌COURSE DESCRIPTION:

This free online English course teaches you about making comparisons and correct word order. English grammar follows a set of sometimes counterintuitive rules which learners can find difficult to master. In this free online course you will learn how to correctly use comparative English words and phrases, use and change comparative words to correctly form sentences, conditional statements, and idioms, and much more!

📌SKILLS AFTER COURSE:

1. Explain how cheaper and more expensive are comparative forms and how the word ‘than’ is used to compare things.
2. Describe how we use the suffix -er for words with one syllable and -ier for two syllable words ending in y.
3. Relate how we use the comparative more + adjective for words with two or more syllables.
4. Analyse how we use ‘more’ with adverbs such as: quietly, slowly to describe actions and why we use ‘as’ to say things are the same.
5. Summarise how we can use more or -er with some adjectives, e.g. kinder / more kind and why we use ‘so’ instead of ‘as’ in comparative sentences.
6. Justify how some adjectives/adverbs have a different comparative form and why we use the comparative form: as + adj + as to talk about different quantities.
7. State how we use other words and phrases in comparative forms, to emphasise the level or degree of something.
8. Prove how we repeat comparatives to emphasise or exaggerate a point.
9. Define how we use ‘the’ with comparative words and phrases, especially for zero conditional statements.

📌COURSE INFORMATION:

  • Instructed by: Advance Learning
  • Language: English
  • Platform: Alison
  • Format: Online
  • Fees: free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)

📌REGIST: HERE

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=42889

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network