Deadline: 05/07/2021

[Toàn Quốc] Tổ Chức Cứu Trợ Trẻ Em (SCI) Tuyển Dụng Trợ Lý Dự Án SB2S

📌 DEADLINE: 05/07/2021

[English caption below]

💥 Đối tượng tham gia: Anh, Chị và Các bạn có bằng cử nhân về phát triển cộng đồng, công tác xã hội, môi trường hoặc lĩnh vực liên quan.

_______________________________________________________

Sinh thời Bác Hồ đã từng nói :

“ Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan’’

Với Người, trẻ em như những mầm non trên cành nhỏ nhoi, non nớt nên cần được chăm sóc. Và đó cũng là tương lai, hi vọng của đất nước nên càng phải được quan tâm đặc biệt. Nhưng vẫn còn ở đâu đó những đứa trẻ chưa có được sự chăm sóc một cách đầy đủ, chưa được ngủ một giấc ngon lành nữa thì nói gì đến việc học hành chứ! Và rồi Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã mang một làn gió mới đến với Việt Nam. Khi đó, cơ hội tình nguyện dành cho các bạn trẻ và tất cả mọi người đã đến, nhằm thể hiện được sự quan tâm và chăm sóc đến những “mầm non” của đất nước.

💥 Tổng quan về Save The Children:  Tổ chức Cứu trợ Trẻ em là một trong những tổ chức lớn nhất hoạt động vì trẻ em trên thế giới. Được thành lập vào năm 1919 tại nước Anh, Tổ chức hiện tại đang có mặt ở 120 quốc gia toàn cầu. Tổ chức Cứu trợ Trẻ em bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1990 với dự án dinh dưỡng tại tỉnh Thanh Hóa. Từ đó đến nay, tổ chức đã  mở rộng các chương trình, gồm sáu lĩnh vực chính: Giáo Dục, Sức Khỏe và Dinh Dưỡng, Bảo vệ Trẻ Em, Quản Trị Quyền Trẻ Em, Giảm Nghèo Cho Trẻ Em, Giảm Nhẹ Rủi Ro Thiên Tai và Ứng Phó Khẩn Cấp.

💥 Tổng quan về dự án Trường học An toàn (SB2S) tại tỉnh Quảng Bình: Dự án này được Tổ chức Bảo vệ Trẻ em Việt Nam thực hiện với mục tiêu cải thiện đáng kể sự sống còn, sức khỏe, sự bảo vệ và phát triển của trẻ em nghèo nhất Việt Nam bằng cách tăng cường năng lực của phụ nữ và trẻ em, người lớn quan tâm, cộng đồng và các tổ chức đối tác. Dự án này góp phần tiếp tục phát triển các chương trình đổi mới của Tổ chức.

Để dự án được thực hiện một các tốt nhất nhằm mang lại cuộc số tốt hơn cho trẻ em tại tỉnh Quảng Bình, Tổ chức Bảo vệ Trẻ em Việt Nam đã mở đơn tuyển dụng.

📌 Vị trí cần tuyển: Trợ lý dự án Trường học An toàn (SB2S) tại Quảng Bình.

💥 Trách nhiệm chính:

–  Phát triển chương trình, thực hiện, giám sát và đánh giá, báo cáo và tài liệu
–  Quản lý Tài chính và Kiểm soát Ngân sách
–  Giám sát quản trị, hoạt động và nhân sự
–  Đại diện / Điều phối / Mạng

📌 Link mô tả công việc: https://bit.ly/3gR2rUn

💥 Lưu ý:

– Trong link đăng kí bạn nên sử dụng thư xin việc , sử dụng định dạng và CV cập nhật dưới dạng một tài liệu duy nhất. Và bạn nên đề cập về chi tiết về thù lao hiện tại và kỳ vọng lương của bạn trong thư xin việc.

– Trong quá trình lựa chọn ứng viên, các bạn sẽ phải thực hiện đúng theo quy định để bảo vệ an toàn cho trẻ như: kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt, phản ánh cam kết của các bạn và tổ chức trong việc bảo vệ trẻ em khỏi bị lạm dụng.

– Tất cả nhân viên phải thực hiện nhiệm vụ của mình theo chính sách chống quấy rối toàn cầu của Tổ chức Bảo vệ Trẻ em.

📌 Link đăng kí: https://bit.ly/361Xv93 

Các bạn sẽ tìm được những người có cùng đam mê làm công việc tình nguyện, sẽ được tiếp xúc với trẻ em trong quá trình làm việc và hơn thế nữa bạn sẽ có cơ hội mang lại những tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc cho những đứa trẻ mà tưởng chừng như giấc mơ đối với các bé. Hãy nhanh tay đăng ký để có cơ hội trở thành thành viên của Tổ chức Bảo vệ Trẻ em Việt Nam! 

📌 Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: vietnam.applicationhelpdesk@savethechildren.org

____________________________________________________________________________________________

📌 DEADLINE: 05/07/2021

💥 Participants: Those who have a bachelor’s degree in community development, social work, environment or related field.

_______________________________________________________

Uncle Ho once said:

” Children like young leaf on branches

Knowing how to eat, how to sleep, how to study is good”

To him, children are like young sprouts on a small branch, so they need to be taken care of. And that is also the future, the hope of the country, so it should be paid special attention. But there are still children who have not been adequately cared for, have not had a good night’s sleep, let alone study! And then Save the Children brought a new breeze to Vietnam. At that time, the opportunity to volunteer for young people and everyone came, to show interest and care for the “sprouts” of the country.

💥 Overview of Save The Children:  Save the Children is one of the largest organizations working for children in the world. Founded in 1919 in England, the Foundation is present in 120 countries worldwide. Save the Children has been working in Vietnam since 1990 with a nutrition project in Thanh Hoa province. Since then, the organization has expanded its programs, covering six main areas: Education, Health and Nutrition, Child Protection, Children’s Rights Governance, Child Poverty Reduction, and Risk Mitigation Disaster and Emergency Response.

💥 Overview of the Safe Schools (SB2S) project in Quang Binh province: This project is implemented by the Vietnam Child Protection Organization with the goal of significantly improving survival, health, protection and development of Vietnam’s poorest children by strengthening the capacities of women and children, concerned adults, communities and partner organisations. This project contributes to the further development of the Foundation’s innovation programs.

In order for the project to be implemented in the best way to bring a better life to children in Quang Binh province, the Vietnam Children’s Protection Organization has opened a job application.

📌 Position: Project Assistant for Safe Schools (SB2S) in Quang Binh.

💥 Main Responsibilities:

–  Program development, implementation, monitoring and evaluation, reporting and documentation
–  Financial Management and Budget Control
–  Supervision of administration, operations and personnel
–  Representative / Coordinator / Network

📌 Job Description Link: https://bit.ly/3gR2rUn

💥 Note:
– In the application link you should use a cover letter, using the format and updated CV as a single document. And you should include details about your current remuneration and salary expectations in your cover letter.
– In the process of selecting candidates, you will have to comply with regulations to protect children’s safety such as: strict background checks, reflecting the commitment of you and the organization in protecting children I am not abused.
– All employees are required to perform their duties in accordance with Child Protectorate’s global anti-harassment policy.

📌 Registration link: https://bit.ly/361Xv93

You will find people who share the same passion for volunteer work, will be exposed to children in the process and moreover, you will have the opportunity to bring laughter, joy and happiness to them. children that seem like a dream to them. Register quickly for a chance to become a member of the Vietnam Child Protection Organization!

📌 For any enquiries, please contact:  vietnam.applicationhelpdesk@savethechildren.org

______________________________________________________________________

  • iVolunteer – Cơ hội tình nguyện cho sinh viên và giới trẻ Việt Nam
  • Website: https://ivolunteervietnam.com/
  • Email: ivolunteer20@gmail.com
  • Facebook: https://www.facebook.com/pg/iVolunteerVietnam
  • Instagram: https://www.instagram.com/ivolunteer_vn
  • Group: https://www.facebook.com/groups/thongtintinhnguyen
  • Youtube: https://bit.ly/iVolunteerVietnam_Youtube
  • iVolunteer Handbook 2020: https://bit.ly/iVolunteerHandboook2020

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=23294


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thu Le

anhthu2001.ivolunteer@gmail.com