Tagged: tình nguyện

Deadline: 05/01/2022 Chương Trình Tình Nguyện Liên Hợp Quốc Tại Việt Nam (UNV) Tuyển 25 Tình Nguyện Viên Online Mảng Truyền Thông

Chương Trình Tình Nguyện Liên Hợp Quốc Tại Việt Nam (UNV) Tuyển 25 Tình Nguyện Viên Online Mảng Truyền Thông

LIÊN HỢP QUỐC TUYỂN 25 TNV ONLINE MẢNG TRUYỀN THÔNG TNV nâng cao nhận thức về công việc tình nguyện tại Liên Hợp Quốc (UNV) và thúc đẩy đăng ký…