Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Thiết Kế Infographic Qua Canva

NO DEADLINE

[English Caption Below]

📌 Giới thiệu về khóa học:

 • Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để tạo một bản đồ họa thông tin (infographic) theo từng bước một. Infographics được sử dụng để chia sẻ trực quan những thông tin dạng số hoặc dạng văn bản phức tạp trong nháy mắt.
 • Người học sẽ bắt đầu khóa học bằng cách thu thập thông tin và mục tiêu để tạo một bản infographic và sau đó thực hiện từng bước tạo đồ họa thông tin trong Canva.

📌 Bạn sẽ học gì trong khóa học này?

1. Vạch ra mục tiêu để tạo một bản infographic

2. Lựa chọn một loại infographic tốt nhất

3. Chèn và định dạng văn bản

4. Chèn và định dạng các yếu tố khác

5. Hoàn thiện và chia sẻ bản infographic của bạn

📌 Sau khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Vạch ra mục tiêu của bạn khi tạo một đồ họa thông tin.
 • Chèn và định dạng văn bản và các phần tử trong Canva
 • Hoàn thiện và chia sẻ đồ họa thông tin của bạn
 • Thể hiện kinh nghiệm của bạn trong những cuộc phỏng vấn

📌 Thông tin khóa học:

 • 100% Online
 • Thời gian: 1 giờ
 • Ngôn ngữ: Tiếng anh
 • Giảng viên: Lindsey dumser
 • Nền tảng khóa học: Coursera
 • Cấp độ: Trung bình

📌 Đăng kí ngay tại: https://www.coursera.org/projects/create-infographic-canva

____________

📌 About this course:

 • This course will teach you  how to create an infographic, step-by-step. Infographics are used to visually share complex numeric or written information in one glance.
 • The learner will start by gathering the information and goals for creating an infographic and then walk through each step of creating the infographic in Canva.

📌 What will you learn?

1. Outline your goals of creating an infographic

2.  Choose the best type of infographic

3. Insert and format text in your infographic

4. Insert and format elements in your infographic

5. Finalize and share your infographic

📌 You will gain in this course:

 • Outline your goals of creating an infographic.
 • Insert and format text and elements in Canva
 • Finalize and share your infographic
 • Showcase this hands-on experience in an interview

📌 Course information:

 • 100% Online
 • Duration: 1 hour
 • Language: English
 • Teacher: Lindsey dumser- Subject Matter Expert
 • Platform: Course
 • Level: Intermediate

📌 Register now: https://www.coursera.org/projects/create-infographic-canva

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hoa Nguyễn Thị Hồng

honghoa.ivolunteer@gmail.com

You may also like...