Deadline: 21/12/2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Và Cộng Tác Hiệu Quả

DEADLINE: 21/12/2021

[English caption below] 

Giới thiệu khóa học:

Ngày nay tại nơi làm việc , các chuyên gia không làm việc một mình và hiếm khi làm việc chỉ với một người khác. Thường xuyên hơn, họ làm việc theo nhóm để lập chiến lược, thiết kế các giải pháp, ý tưởng, thúc đẩy, quản lý và thực hiện.

Khóa học này, một phần của chương trình Chứng chỉ Chuyên nghiệp Leadership Essentials, bổ sung cho các kỹ năng giao tiếp, kinh doanh và mở rộng các năng lực đó để cung cấp nền tảng cho việc ra quyết định, xây dựng sự đồng thuận và giải quyết vấn đề trong môi trường nhóm.

 Những gì bạn sẽ học được:

Học các kỹ năng làm việc nhóm và cộng tác thiết yếu để lãnh đạo, xây dựng và thúc đẩy các nhóm tại nơi làm việc.

 • Làm thế nào để hiểu sự phức tạp của động lực nhóm và tương tác
 • Làm thế nào để thúc đẩy bằng cách cải thiện bầu không khí của nhóm
 • Làm thế nào để phát triển các kỹ năng lãnh đạo, giải quyết vấn đề, quản lý xung đột và các động lực nhóm quan trọng.
 • Cách đánh giá hiệu quả và thành công của nhóm

Giáo trình:  

 • Hình thành và phát triển đội ngũ
 • Xây dựng, lãnh đạo, tổ chức và thúc đẩy các nhóm
 • Quản lý xung đột theo nhóm để xây dựng các mối quan hệ nghề nghiệp hiệu quả
 • Cộng tác giữa các nhóm đa chức năng
 • Động lực mối quan hệ giữa các cá nhân trong các nhóm nhỏ

Thông tin khóa học:

 • 100% online
 • Thời lượng: 3 tuần (4-6 tiếng mỗi tuần)
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Bởi Đại Học RIT
 • Học phí: Miễn phí

Đăng ký tại: https://bit.ly/3xjWzZH

 

————————————————————————————–

About this course:

In today’s workplace, professionals don’t work alone and rarely work with just one other person. More often they work in groups to strategize, design solutions, ideate, motivate, manage, and execute.

This course, part of the Leadership Essentials Professional Certificate program, complements business communication skills and expands those competencies to provide a foundation for decision-making, consensus-building, and problem-solving within a group environment.

What will you learn:

Learn essential teamwork and collaboration skills to lead, build and motivate teams in the workplace.

 • How to understand the complexities of group dynamics and interactions
 • How to motivate by improving group climate
 • How to develop skills in leadership, problem-solving, conflict management, and other critical group dynamics
 • How to assess team effectiveness and success

Syllabus:

 • Team formation and development
 • Building, leading, organizing, and motivating teams
 • Managing conflict in groups to build productive professional relationships
 • Collaboration among cross-functional teams
 • Interpersonal relationship dynamics in small groups

Course information: 

 • 100% online
 • Length: 3 Weeks( 4-6 hours per week)
 • Language: English
 • Institution: RIT
 • Price: FREE

Apply in: https://bit.ly/3xjWzZH

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=25628


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hải Liên

hailien.ivolunteer@gmail.com