Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kế Toán Tài Chính Từ Đại Học System Of Maryland

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kế Toán Tài Chính Từ Đại Học System Of Maryland

 

[English caption below]

 

💓Bạn muốn nâng cao kỹ năng học vấn của mình với kiến thức bổ sung về kế toán? Nhưng, không thể tham gia các lớp học trong trường vì một số lý do. Để giúp bạn, chúng tôi đã tổng hợp danh sách “Các Khóa học Kế toán Trực tuyến Tốt nhất”.

 

💓Danh sách được đề cập của chúng tôi bao gồm các khóa học trực tuyến miễn phí sẽ hữu ích cho tất cả người học và chuyên gia trong việc nâng cao kỹ năng kế toán cơ bản của họ.

 

💓Kế toán tài chính cho các tập đoàn

💓Hệ thống Đại học Maryland hiện mong muốn cung cấp khóa học trực tuyến miễn phí có tên “Kế toán tài chính cho các tập đoàn”. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách lập báo cáo tài chính cho các tập đoàn Hoa Kỳ theo FASB GAAP. 

 

  • Nhà cung cấp: Hệ thống Đại học Maryland
  • Chủ đề: Kinh tế & Tài chính
  • Thời lượng: 8 tuần

⛳ Đăng ký tại: https://www.edx.org/course/usmx-financial-accounting-for-corporations

 

Financial Accounting For Corporations From System Of Maryland

 

💓Want to enhance your educational skills with additional knowledge of accounting? But, unable to attend campus classes because of some reasons. In order to help you, we have compiled a list of the “Best Online Accounting Courses”.

💓Our mentioned list consists of various excellent free online courses that will be helpful for all learners and experts in increasing their basic accounting skills.

💓Financial Accounting for Corporations

The University System of Maryland now wishes to offer its free online course named “Financial Accounting for Corporations”. In this course, you will learn to prepare financial statements for U.S. corporations according to FASB’s GAAP. To be eligible for this course, an undergraduate degree from an accredited college or university is required.

  • Provider: University System of Maryland
  • Subject: Economics & Finance
  • Duration: 8 weeks

 

You may also like...