Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tiếng Pháp Trung Cấp B1-B2 Từ Đại Học École Polytechnique

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tiếng Pháp Trung Cấp B1-B2 Từ Đại Học École Polytechnique 

No deadline

English caption below

📍No deadline

Khóa học tiếng Pháp trình độ trung cấp B1 / B2 này phù hợp với các yêu cầu của Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Châu Âu, là một phần của hệ thống kép “đào tạo với công nghệ kỹ thuật số” và “ngôn ngữ và đa văn hóa” do Đại học Paris Saclay thiết lập. Nó nhằm vào tất cả các sinh viên muốn theo đuổi giáo dục đại học của họ tại Pháp. Nó không chỉ cho phép họ có trình độ tiếng Pháp cần thiết để theo các khóa học trong hệ thống cao hơn của Pháp về kỹ năng ngôn ngữ, mà còn giúp họ thích nghi với môi trường mới trong điều kiện tốt nhất.

📍Thông tin khóa học: 

-Tổ chức :  Đại học École Polytechnique

-Ngôn ngữ: Tiếng Anh

-Chi phí: Free

-Hình thức: 100% online

-Thời gian: linh hoạt 

 📍Thông tin chi tiết xem tại: https://www.coursera.org/learn/etudier-en-france

——————————————————————————————————

This intermediate-level B1 / B2 French course, in accordance with the requirements of the European Framework of Reference for Languages, is part of the dual system “training with digital technology” and “language and interculturality” set up by the University of Paris Saclay. It is aimed at all students wishing to pursue their higher education in France. It will not only allow them to have the required level in French to follow courses in the French higher system in terms of language skills but will help them adapt to their new environment under the best conditions.

📍About this course:

Provided by École Polytechnique

-Language: France

-100% online

-No deadline

📍Register now at https://www.coursera.org/learn/etudier-en-france

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...