Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Lập Trình Và Khoa Học Máy Tính Từ Đại Học Công Nghệ Tokyo

⏰ No Deadline

[English Caption Below]

🖥 Dữ liệu lớn (Big Data), Khoa học dữ liệu (Data Science), Khai thác dữ liệu (Data-mining) và Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) đều là những thuật ngữ phổ biến ngày nay thường gặp trong giới học thuật và kinh doanh.

Khoa học máy tính là một lĩnh vực mà việc sử dụng máy tính và thuật toán đã liên tục phát triển. Khi sức mạnh tính toán tăng lên, thuật toán trở thành một công cụ không thể thiếu để giải quyết các vấn đề phức tạp và đưa ra dự đoán. Giờ đây, chúng ta có thể “tính toán” nhiều thứ khác nhau từ giải trình tự DNA đến mô phỏng khí động học và dự báo thời tiết. Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu bản chất của khoa học máy tính. Bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan về Khoa học máy tính tiên tiến cũng như tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản và sơ cấp về khoa học máy tính, đồng thời trải nghiệm, thiết kế và viết các chương trình đơn giản của riêng bạn.

🖱 Thông tin khóa học: 

 • Tài trợ:  Đại Học Công Nghệ Tokyo
 • Nền tảng: edX
 • Thời lượng: 5 tuần, 2-3 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)
 • Giảng viên: Osamu Watanabe
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí

🖱 Nội dung khóa học:

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách tìm hiểu thêm về khái niệm thuật toán và dữ liệu và xem mọi thứ hoạt động như thế nào bên trong máy tính. Trước khi chuyển sang các chủ đề nâng cao như mã hóa và phân tích mật mã, chúng ta sẽ khám phá các khái niệm quan trọng như “mảng”, “ký tự” và “chuỗi” và chúng ta sẽ biết thêm về các hàm và chương trình con trong suốt bài giảng. Trong quá trình học, chúng ta sẽ thực hành với các bài tập để có kinh nghiệm thực hành và hiểu sâu hơn về các khái niệm đã được giải thích. Vào cuối khóa học này, bạn sẽ có thể viết các chương trình của riêng mình để mã hóa và giải mã các văn bản tiếng Anh. Khóa học kết thúc với một cái nhìn tổng quát về những tiến bộ và xu hướng nghiên cứu gần đây trong lĩnh vực khoa học máy tính.

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.edx.org/course/introduction-to-computer-science-and-programming

—————–

[Online] Introduction to Computer Science and Programming

🖥 “Big Data”, “Data Science”, “Data-mining” and “Artificial Intelligence” are all popular terms that are often encountered nowadays in the academic and in business worlds.

Computer Science is a field where the usage of computers and “computations” have continuously evolved. As computational power increases, computation becomes an indispensable tool for solving complex problems and making predictions. We are now able to “compute” various things from DNA sequencing to aerodynamics simulations and weather forecasting. In this course, you will learn the essence of computer science. You will obtain an overview of cutting-edge computer science as well as learn the basics and introductory level knowledge of computer science, while experiencing, designing and writing your own simple programs.

🖱 Information about the course:

 • Provided by: Tokyo Tech
 • Platform: edX
 • Length: 5 weeks, 2-3 hours/week
 • Language: English (with subtitle)
 • Instructor: Osamu Watanabe
 • Tuition Fee: Free

🖱 What you’ll learn:

We will start by learning more about the notion of computation and data and see how things work inside a computer. Before jumping into advanced topics like encryption and cryptanalysis, we will discover important notions like “arrays”, “characters” and “strings” and we will know more about functions and subroutines throughout the lectures. Along the way we will practice with exercises to have a hands-on experience and deeper understanding of the explained notions. By the end of this course you will be able to write your own programs for encryption and decryption of English texts. The course concludes with a general overview of the recent progress and research trends in the computer science field.

📌Further information and register at: https://www.edx.org/course/introduction-to-computer-science-and-programming

 

Nghi Phương

phuongnghi.ivolunteer@gmail.com

You may also like...