Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Cung Cấp Nền Tảng Quản Lí Dự Án

NO DEADLINE

[English Caption Below] 

🧨 Khóa học sẽ đưa ra câu trả lời cho những thắc mắc về quản lí dự án bao gồm khái niệm cơ bản và những yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng dự án. Xuyên suốt khóa học, bạn sẽ tìm hiểu cả về lí thuyết lẫn thực hành quản lí dự án, xem xét vai trò và kĩ năng mà nhà quản lí dự án nên có cũng như tìm hiểu những cơ hội để phát triển chuyên môn. Đặc biệt bạn sẽ thảo luận và chứng minh năng lực bản thân qua việc lựa chọn và bắt đầu một dự án trong bối cảnh làm việc trong tổ chức.

🔥 THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

Cung cấp bới: ĐH Coventry 

Giảng viên: Dennis Chapman

Nền tảng: Futurelearn

Thời lượng: 6 tiếng

Hình thức: 100% online

Trình độ: Cơ bản

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

👉 Nếu bạn đang hứng thú với quản lí dự án và mong muốn phát triển khả năng chuyên môn, còn chần chừ gì nữa mà không đăng kí ngay tại:

https://www.futurelearn.com/courses/foundations-of-project-management
—————————————————————————————————————-

Foundations of Project Management 

🧨 The course will answer the questions of project management including essential concepts and factors that affect the state of a project. Through the course, you’ll be taught the fundamental aspects of project management, including theoretical and applied perspectives. You’ll also look at the role and the skills of project managers and investigate the opportunities for further professional development. Especially having a chance to discuss and demonstrate competence in selecting and starting a project within an organisational context. 

🔥 ABOUT THE COURSE

Offered by: Coventry University

Professor: Dennis Chapman

Platform: Futurelearn

Syllabus: 6 hours

100% online

Level: Beginner

Language: English

👉 This course is for anyone interested in project management. So please do not hesitate to register at:

https://www.futurelearn.com/courses/foundations-of-project-management

Nga Thuy

bthuynga.ivolunteer@gmail.com

You may also like...