Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Tính Bền Vững Trong Thời Trang: Hiểu Về Thời Trang Sang Trọng

⚠️NO DEADLINE⚠️

[English caption below]

Thời trang là một ngành công nghiệp toàn cầu trị giá 2,4 nghìn tỷ đô la, sử dụng khoảng 50 triệu người và được cho là một trong những ngành gây ô nhiễm nhất thế giới. Thời trang có sức mạnh để tạo ra sự thay đổi tích cực, giúp tưởng tượng lại những hệ thống đang gây tổn hại.

Làm thế nào chúng ta có thể làm cho thời trang bền vững hơn?

Trong khóa học này, bạn sẽ khám phá các vấn đề chính về tính bền vững, chương trình nghị sự và bối cảnh liên quan đến thời trang sang trọng.

📌Bạn sẽ học được:

 • Thảo luận về bản chất phức tạp của tính bền vững thông qua việc giới thiệu nguồn cung ứng nguyên liệu cho thời trang cao cấp; ra quyết định được thông báo; và hiện thực hóa các ý tưởng một cách sáng tạo.
 • Áp dụng sự hiểu biết về thời trang & kiến thức bền vững và sự phản ánh vào thực tiễn của bạn thông qua quá trình tư duy thiết kế và sáng tạo tuyên ngôn.
 • Thể hiện sự hiểu biết quan trọng về các chương trình nghị sự bền vững chính, các vấn đề và bối cảnh liên quan đến thiết kế, sản xuất và tiêu dùng thời trang sang trọng.
 • Tranh luận về các quan điểm hiện tại và mới nổi, cách tiếp cận thiết kế và chiến lược kinh doanh phù hợp với bối cảnh của ranh giới hành tinh và sự bình đẳng của con người.
 • Phát triển các phương pháp tiếp cận sáng tạo đối với thời trang có thể đóng góp vào khả năng phục hồi sinh thái và các xã hội thịnh vượng.

📌Thông tin khóa học: 

 • Nhà thành lập:  Trường đại học thời trang Lon Don
 • Giảng viên: Dilys Williams và Nina Stevenson
 • Nền tảng: Futurelearn
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 6 tuần, 3 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bitly.com.vn/18f6of

=====================================================

⚠️NO DEADLINE⚠️

Fashion is a global industry worth $2.4 trillion, employing around 50 million people, and is said to be one of the world’s most polluting industries. Fashion has the power to make positive change, re-imagining currently damaging systems.

How can we make fashion more sustainable?

On this course, you’ll explore key sustainability issues, agendas and contexts associated with luxury fashion.

📌What you’ll learn: 

 • Discuss the complex nature of sustainability through the introduction to materials sourcing for luxury fashion; informed decision making; and creative realisation of ideas.
 • Apply understanding of fashion & sustainability knowledge and reflection to your practice through manifesto creation and design thinking processes.
 • Demonstrate a critical understanding of key sustainability agendas, issues and contexts associated with luxury fashion design, production and consumption.
 • Debate current and emerging perspectives, design approaches and business strategies relevant to the contexts of planetary boundaries and human equality.
 • Develop innovative approaches to fashion that can contribute to ecological resilience and thriving societies.

📌About this course:

📌Resigter and have more infomation right here: https://bitly.com.vn/18f6of

 

Huyền Lê

khanhhuyen2571.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...