Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Phân tích Dữ Liệu Để Ra Quyết Định: Giới Thiệu Về Excel

[English caption below]

Phân tích dữ liệu là khoa học phân tích dữ liệu thô để đưa ra kết luận về thông tin đó. Khóa học này do Phó Giáo sư Phân tích Dữ liệu, Tiến sĩ Adrian Gepp của Đại học Bond giảng dạy, giới thiệu cho sinh viên cách sử dụng và ứng dụng dữ liệu.

Bạn sẽ được giới thiệu về các phương pháp được sử dụng để mô tả dữ liệu, cũng như các khái niệm xác suất cơ bản cần thiết để hiểu dữ liệu có ý nghĩa gì và có thể áp dụng nó như thế nào để cải thiện các quyết định kinh doanh. Sử dụng Microsoft Excel, bạn sẽ học các phương pháp thực tế để giải quyết các vấn đề định lượng cơ bản trong quá trình ra quyết định kinh doanh.

📌Bạn sẽ học được:

 • Mô tả dữ liệu bằng cách sử dụng thống kê và kỹ thuật đồ họa
 • Sử dụng các khái niệm về xác suất và các biến ngẫu nhiên rời rạc để đưa ra các quyết định kinh doanh
 • Hiểu vai trò của đạo đức trong phân tích dữ liệu
 • Áp dụng các công cụ định lượng hiện đại (Microsoft Excel) để phân tích dữ liệu trong bối cảnh kinh doanh
 • Hiểu được bối cảnh thay đổi của khoa học dữ liệu trong thế giới kinh doanh hiện đại

📌Thông tin khóa học: 

 • Nhà thành lập:  Trường đại học Bond
 • Giảng viên: Adrian Gepp và James Todd
 • Nền tảng: Future Learn
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 2 tuần, 3 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bitly.com.vn/h15toh

=====================================================

Data analytics is the science of analyzing raw data in order to make conclusions about that information. This course, taught by Bond University’s Associate Professor of Data Analytics Dr. Adrian Gepp, introduces students to the use and application of data.

You will be introduced to methods used to describe data, as well as basic probability concepts needed to understand what the data means, and how it can be applied to improve business decisions. Using Microsoft Excel, you will learn practical methods to solve basic quantitative problems in business decision-making.

📌What you’ll learn: 

 • Describe data using statistics and graphical techniques
 • Use the concepts of probability and discrete random variables to make business decisions
 • Understand the role of ethics in data analytics
 • Apply modern quantitative tools (Microsoft Excel) to data analysis in a business context
 • Understand the changing landscape of data science in the modern business world

📌About this course:

📌Resigter and have more infomation right here: https://bitly.com.vn/h15toh

 

Huyền Lê

khanhhuyen2571.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...