Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Hướng Dẫn Các Kĩ Năng Phân Tích Tổ Chức

☀️NO DEADLINE

[English caption below]

🌈  Tổ chức là một nhóm các thành viên cùng nhau phối hợp cùng hoàn thành một mục tiêu chung. Có thể được tìm thấy các tổ chức ở hầu hết mọi nơi trong xã hội ngày nay: Trường học, công ty , lớp học, bệnh viện, tổ chức phi chính phủ ,……. Có thể nói các tổ chức xuất hiện ở khắp mọi nơi một cách đa dạng và phức tạp. Chúng khác nhau về quy mô và cấu trúc bên trong nhưng các tổ chức đều đặt ra rất nhiều nhiệm vụ và kế hoạch, cần sự tương tác giữa những người trong tổ chức và cả ngoài tổ chức để hoàn thành . Cũng chính vì sự phức tạp này thường dẫn đến vô số vấn đề cho những người tham gia tổ chức và sự tồn tại của tổ chức.

Sau khóa học này, bạn sẽ học được các lý thuyết về phân tích hành động của tổ chức và áp dụng chúng vào các trường hợp thay đổi tổ chức cụ thể và thực tế.

☁️ Khóa học cung cấp :

 • Các lý thuyết về tổ chức để phân tích một cách có hệ thống cách một tổ chức hoạt động và có thể được quản lý tốt nhất
 • Một số đặc điểm nhất định của cơ cấu và môi trường của tổ chức, cũng như các quy trình thương lượng, sản xuất và thay đổi của tổ chức
 • Diễn giải các tình huống tổ chức mới và phát triển ý tưởng về tổ chức các hành vi cá nhân và của nhóm
 • Các lý thuyết có giá trị đối với nhà phân tích và quản lý
 • Được trang bị một bộ công cụ về các lý thuyết tổ chức

☁️ Thông tin khóa học:

 • Người tham gia : Tất cả
 • Học phí : Miễn phí
 • HÌnh thức : Online
 • Thời gian : 25 tiếng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

☀️☀️☀️ Để đăng kí và tìm hiểu thêm chi tiết :

https://www.coursera.org/learn/organizational-analysis

———————————————————————

🌈 Organizations are groups whose members coordinate their behaviors in order to accomplish a shared goal. They can be found nearly everywhere in today’s society: universities, start-ups, classrooms, hospitals, non-profits,…… Organizations are as varied and complex as they are ubiquitous. They differ in size and internal structure; they can entail a multiplicity of goals and tasks, require the contact between people in organizations and outside organizations to complete. This complexity frequently results in a myriad of problems for organizational participants and the organization’s survival.

After this course, you will learn multiple theories of organizational behavior and apply them to actual cases of organizational change.

☁️ The course provides:

 • Organizational theories to systematically analyze how an organization operates and can best be managed
 • features of an organization’s structure and environment, as well as its processes of negotiation, production, and change
 • Interpreting novel organizational situations and developing a sense for how individual and group behaviors are organized
 • Theories are valuable for the analyst and manager
 • Armed with a toolset of organizational theories

 ☁️ The course’s information:

 • Participant: Everyone
 • Price: Free
 • Format: Online
 • Duration:  25 hours
 • Language : English

 ☀️☀️☀️ For more information and register :

 https://www.coursera.org/learn/organizational-analysis

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngọc Bích Tống Thị

ngocbich.ivolunteer@gmail.com

You may also like...