Deadline: 03/02/2021

[Online] Hội Nghị Thanh Niên Về Môi Trường Tổ Chức Bởi Chương Trình Môi Trường Liên Hợp Quốc 2021 (Miễn Phí Tham Dự)

(English section below)

 

Global Youth Environment Assembly (YEA) là diễn đàn thanh niên chính thức của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) và Hội đồng Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEA). Mục tiêu chính của YEA là cung cấp một không gian tự tổ chức để đào tạo và nâng cao năng lực cho thanh niên tham gia UNEA 5.1. YEA, là một hội nghị được tổ chức và điều hành bởi thanh niên và cho thanh niên.

 

Hội đồng sẽ bao gồm các phiên họp đa dạng về chủ đề môi trường, các cuộc tương tác, đột phá khu vực và chuyên đề, phiên họp toàn thể và sẽ có cuộc trao đổi giữa các bộ trưởng môi trường và thanh niên. 

 

Các ngày diễn ra: 12, 13, 18, 19 và 20 trong tháng 2 

 

Deadline: 3/2/2021, 23:59 GMT+0

Link: https://bom.to/N9uRK1IY

Thông tin chi tiết: https://www.youthenvironment.org/yea 

____________________________

Global Youth Environment Assembly is the official youth forum toward the UN Environment Programme (UNEP) and UN Environment Assembly (UNEA). The main objective of the Youth Environment Assembly is to provide a self-organised space for training and capacity building for youth participating at UNEA 5.1. YEA, will be a conference which is organised and run by youth and for youth. 

 

The Assembly will comprise sessions on a variety of environmental topics, interactive segments, regional and thematic breakouts, dedicated plenary sessions and high-level segments featuring dialogues between environment ministers and youth. 

 

Take place: February 12, 13, 18, 19 and 20 

Deadline: 3/2/2021, 23:59 GMT+0

Link: https://bom.to/N9uRK1IY

For more information: https://www.youthenvironment.org/yea 

 

You may also like...