Author: Hong Anh Pham

Deadline: All year round

Cách Viết Thư Ứng Tuyển (Cover Letter)

-Theo mình, thách thức lớn nhất của quá trình có được công việc mơ ước là VÀO ĐƯỢC VÒNG PHỎNG VẤN. Trong hàng trăm ứng viên, thậm chí hàng ngàn, làm sao TÔI có...

Cách Viết CV Cho Người Không Có Kinh Nghiệm

🎯 KINH NGHIỆM là gì?       Kinh nghiệm /Nghĩa hẹp/: 👉 SỐ NĂM LÀM VIỆC trong một chuyên môn nhất định (NGHỀ) ở một lĩnh vực nhất định (NGÀNH) tại một thành phố, quốc gia nhất...